Yığın yapısı kullanarak Infix’ten Postfix’e dönüşüm işlemlerini şu şekillerle daha iyi anlayabiliriz.

Örnek

using System;

namespace postfix
{
  class Program
  {
    static char[] stack = new char[100];
    static int sp = -1;
    static void push(char data)
    {
      sp++;
      stack[sp] = data;
    }
    static char pop()
    {
      char data = stack[sp];
      sp--;
      return data;
    }
    static char peek()
    {
      return stack[sp];
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      string infix = "a+b-c+d*e*f/g-h";
      push('$');
      string vars = "abcdefgh";
      string ops = "$+-*/";
      int[] onc = new int[5];
      onc[0] = 0; // $
      onc[1] = 1; // +
      onc[2] = 1; // -
      onc[3] = 2; // *
      onc[4] = 2; // /
      string postfix = "";
      for (int i = 0; i < infix.Length; i++)
      {
        if(vars.IndexOf(infix[i]) >= 0)
          postfix += infix[i];
        else
        {
          if(onc[ops.IndexOf(infix[i])] > onc[ops.IndexOf(peek())])
            push(infix[i]);
          else
          {
            postfix += pop();
            push(infix[i]);
          }
        }
      }
      while(peek() != '$') postfix += pop();
      Console.WriteLine(postfix);
    }
  }
}

Eğer parantez içeren bir infix işlemini postfix işlemine dönüştürme isteseydik kod aşağıdaki hali alacaktı.

using System;

namespace postfix_parantezli
{
  class Program
  {
    static char[] stack = new char[100];
    static int sp = -1;
    static void push(char data)
    {
      sp++;
      stack[sp] = data;
    }
    static char pop()
    {
      char data = stack[sp];
      sp--;
      return data;
    }
    static char peek()
    {
      return stack[sp];
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      string infix = "a+b+c/d*(a-b-c*d)";
      push('$');
      string vars = "abcd";
      string ops = "$(+-*/";
      int[] onc = new int[6];
      onc[0] = 0; // $
      onc[1] = 0; // (
      onc[2] = 1; // +
      onc[3] = 1; // -
      onc[4] = 2; // *
      onc[5] = 2; // /
      string postfix = "";
      for (int i = 0; i < infix.Length; i++)
      {
        if(infix[i] == '(')
        {
          push(infix[i]);
          continue;
        }
        if(infix[i] == ')')
        {
          while(peek() != '(') postfix += pop();
          pop();
          continue;
        }
        if(vars.IndexOf(infix[i]) >= 0)
          postfix += infix[i];
        else
        {
          if(onc[ops.IndexOf(infix[i])] > onc[ops.IndexOf(peek())])
            push(infix[i]);
          else
          {
            postfix += pop();
            push(infix[i]);
          }
        }
      }
      while (peek() != '$') postfix += pop();
      Console.WriteLine(postfix);
    }
  }
}

Şimdi herhangi bir üslü sayı içerecek olan infix ifadenin postfix ifadeye nasıl dönüştürüleceğini ele alalım.

using System;

namespace postfix_uslu
{
  class Program
  {
    static char[] stack = new char[100];
    static int sp = -1;
    static void push(char data)
    {
      sp++;
      stack[sp] = data;
    }
    static char pop()
    {
      char data = stack[sp];
      sp--;
      return data;
    }
    static char peek()
    {
      return stack[sp];
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      string infix = "a*b^c-d";
      push('$');
      string vars = "abcd";
      string ops = "$(+-*/^";
      int[] onc = new int[7];
      onc[0] = 0; // $
      onc[1] = 0; // (
      onc[2] = 1; // +
      onc[3] = 1; // -
      onc[4] = 2; // *
      onc[5] = 2; // /
      onc[6] = 3; // ^
      string postfix = "";
      for (int i = 0; i < infix.Length; i++)
      {
        if (infix[i] == '(')
        {
          push(infix[i]);
          continue;
        }
        if (infix[i] == ')')
        {
          while (peek() != '(') postfix += pop();
          pop();
          continue;
        }
        if (vars.IndexOf(infix[i]) >= 0)
        {
          postfix += infix[i];
        }
        else
        {
          if (onc[ops.IndexOf(peek())] < onc[ops.IndexOf(infix[i])])
          {
            push(infix[i]);
          }
          else
          {
            postfix += pop();
            push(infix[i]);
          }
        }
      }
      while (peek() != '$') postfix += pop();
      Console.WriteLine(postfix);
    }
  }
}

Şimdi postfix bir ifadeyi yığın yapısı kullanarak sayısal karşılığını bulalım.

using System;

namespace postfix_sayisal_karsilik
{
  class Program
  {
    static int[] stack = new int[100];
    static int sp = -1;
    static void push (int data)
    {
      sp++;
      stack[sp] = data;
    }
    static int pop()
    {
      int data = stack[sp];
      sp--;
      return data;
    }
    static int peek()
    {
      return stack[sp];
    }
    static int sum(int p1, int p2)
    {
      return p1 + p2;
    }
    static int subtract(int p1, int p2)
    {
      return p1 - p2;
    }
    static int multiply(int p1, int p2)
    {
      return p1 * p2;
    }
    static int divide(int p1, int p2)
    {
      return p1 / p2;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      string postfix = "abc*+";
      string ops = "+-*/";
      string vars = "abc";
      int[] vals = new int[3];
      vals[0] = 1;
      vals[1] = 2;
      vals[2] = 3;
      for (int i = 0; i < postfix.Length; i++)
      {
        if (ops.IndexOf(postfix[i]) == -1)
          push(vals[vars.IndexOf(postfix[i])]);
        else
        {
          int p1 = pop();
          int p2 = pop();
          if (postfix[i] == '+') push(sum(p1, p2));
          if (postfix[i] == '-') push(subtract(p1, p2));
          if (postfix[i] == '*') push(multiply(p1, p2));
          if (postfix[i] == '/') push(divide(p1, p2));
        }
      }
      Console.WriteLine(pop());
    }
  }
}